FB

mobile

Raporty bieżące

60/2005: Zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski

2005-08-27

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 26 sierpnia br., zawarł w imieniu Spółki PBG kredytową umowę znaczącą, której stroną, jest ING Bank Śląski S.A.. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu w łącznej kwocie 36.000.000 zł. Tym samym łączna wartość umów zawartych w ostatnim czasie z ING Bankiem Śląskim S.A. wynosi 36.100.000 zł.
Przeznaczeniem zaciągniętego kredytu jest finansowanie inwestycji polegającej na: realizacji projektu: ,,Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa PBG S.A. z zastosowaniem innowacyjnych technologii" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2008, Priorytet 2, Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, zwanej w dalszej części umowy inwestycją. Kredyt jest udzielany na okres: od dnia udostępnienia tj. od 26.08. 2005 r. do zakończenia okresu kredytowania w dniu 31.12.2011 r.
Od kwoty wykorzystywanego kredytu Bank będzie naliczał i pobierał odsetki oraz prowizje ustalone na warunkach rynkowych.
Strony ustaliły prawne zabezpieczenia spłaty kredytu, takie jak: pierwsza hipoteka kaucyjnej do łącznej kwoty 36.000.000 zł na nieruchomościach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w.w. nieruchomości, zastaw rejestrowy na finansowanych aktywach na łączną kwotę równą co najmniej kwocie udzielonego kredytu w części przeznaczonej na finansowanie tych aktywów, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej aktywów objętych zastawem rejestrowym, przelew praw z ,,Umowy o dofinansowanie projektu", pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w ING Banku Śląskim.
Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
RO § 5 ust.1 pkt 3)

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 58,90 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.