FB

mobile

Raporty bieżące

6/2021: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji na dzień 22 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał.

2021-05-26

OGŁOSZENIE SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ
W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarządca Spółki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 395  art. 399 § 1 oraz 402 1 oraz 4022,  Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1  Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, pod adresem: ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa,  z następującym porządkiem obrad:

Porządek Obrad

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Odstąpienie od nagrywania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020.
 9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
 13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki:

raport bieżący 06/2021 (.pdf - 154,51 kB)

raport bieżący 6_2021 załącznik nr 1 formularz pełnomocnictwa (.pdf - 59,86 kB)

raport bieżący 6_2021 załącznik nr 2 formularz pełnomocnictwa_ instrukcja (.pdf - 161,29 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.