FB

mobile

Raporty bieżące

6/2018: Oświadczenie Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału PBG oraz zmiany Statutu.

2018-01-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2018, Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 roku, działając na podstawie art. 441 §2 pkt. 5 oraz art. 452 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym jego podwyższeniem oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”) złożył oświadczenie, iż:

1) wszystkie 66.021 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) Akcji Serii I zostało objętych przez Pana Jerzego Wiśniewskiego, które zostały pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1.320,42 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia  42/100),

2) wkład w wysokości 1.320,42 zł  (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia  42/100)  na pokrycie 66.021 (słownie: sześćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu jeden) Akcji Serii I został wniesiony w całości zgodnie z Układem na skutek umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Pana Jerzego Wiśniewskiego,

3) dokumenty 66.021 (słownie: sześćdziesięciu sześciu tysięcy dwudziestu jeden) Akcji Serii I zostały wydane w dniu 22  stycznia 2018  roku Panu Jerzemu Wiśniewskiemu na skutek wniesienia pełnego wkładu na ich pokrycie.

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 441 §2 pkt. 7 w zw. z art. 310 §2 i art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §1 ust. 10 i §2 ust. 12 Uchwały nr 2 Zarząd Spółkioświadczył, iż §9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.086.604,44 zł (szesnaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset cztery złote i czterdzieści cztery grosze) i dzieli się na 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C, 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych serii D, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F, 865.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych serii G, 777.162.390 (siedemset siedemdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji serii H oraz 12.872.832 (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa) akcji serii I.”

Pliki:

raport bieżący 6/2018 (.pdf - 54,98 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.