FB

mobile

Raporty bieżące

6/2016: Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

2016-05-10

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 9 maja 2016 roku złożony został w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wobec spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PGNiG”), w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zakończenia i rozliczenia kontraktów zawartych pomiędzy stronami: Umowy z dnia 11 sierpnia 2008 rokuo generalną realizację inwestycji pn. „Projekt LMG – Ośrodek Centralny, Strefy Przyodwiertowe, Rurociągi i inne” („Kontrakt LMG”) oraz Umowy z dnia 19 listopada 2008 roku o generalną realizację inwestycji pn. „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 („Kontrakt PMGW”).

Podstawą  zawezwania jest brak zwrotu przez PGNiG wymagalnej kwoty kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych w ramach Kontraktu LMG („Zabezpieczenie LMG”) oraz działanie PGNiG prowadzące do rozliczenia kwoty należnej PBG ze spornymi wierzytelnościami PGNiG dotyczącymi Kontraktu PMGW (w tym zakresie Spółka informowała odrębnymi raportami bieżącymi). Spółka podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, co do niezasadności roszczeń PGNiG zgłaszanych w ramach Kontraktu PMGW, a tym samym bezskuteczności opisanego powyżej rozliczenia.

 

Wartość przedmiotu sporu określono na kwotę 288.235.489,00 PLN i stanowi ona sumę roszczenia PBG z tytułu Zabezpieczenia LMG (20.009.842,92 PLN, powiększonej o oprocentowanie) oraz wynagrodzenia konsorcjum realizującego Kontrakt PMGW jak również wartości kar naliczanych przez PGNiG.

Pliki:

(.pdf - 25,65 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.