FB

mobile

Raporty bieżące

6/2013: Zawiadomienie o wszczęciu postępowań egzekucyjnych

2013-03-07

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje o powzięciu w dniu 6 marca 2013 roku informacji od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działającego na wniosek wierzyciela Spółki Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: „Wierzyciel”):

 1. Zawiadomień o wszczęciu egzekucji tytułem należności głównej w kwocie 2.443.650, 31 zł z nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KW PO1P/00136241/7 (przyłączenie się do egzekucji prowadzonej na wniosek Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.), PO1P/00275496/5, PO1P/00091909/0, PO1P/00218712/9
 2. Zawiadomień o wszczęciu egzekucji tytułem należności głównej w kwocie 1.228.991,17 zł z nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KW PO1P/00136241/7 (przyłączenie się do egzekucji prowadzonej na wniosek Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.), PO1P/00275496/5, PO1P/00091909/0, PO1P/00218712/9
 3. Zawiadomień o wszczęciu egzekucji tytułem należności głównej w kwocie 5.097.877,25 zł  z nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KW PO1P/00136241/7 (przyłączenie się do egzekucji prowadzonej na wniosek Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.), PO1P/00275496/5, PO1P/00091909/0, PO1P/00218712/9
 4. Zawiadomień o wszczęciu egzekucji tytułem należności głównej w kwocie 2.958.999,56 zł z nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KW PO1P/00136241/7 (przyłączenie się do egzekucji prowadzonej na wniosek Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.), PO1P/00275496/5, PO1P/00091909/0, PO1P/00218712/9
 5. Zawiadomień o wszczęciu egzekucji tytułem należności głównej w kwocie 1.636.599,68 zł z nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KW PO1P/00136241/7 (przyłączenie się do egzekucji prowadzonej na wniosek Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.), PO1P/00275496/5, PO1P/00091909/0, PO1P/00218712/9

Łączna wartość księgowa nieruchomości wobec których wszczęto postępowania wynosi: 77.766.621,98 zł. Łączna wartość należności głównych wierzytelności, których zaspokojenia dla wierzyciela dochodzi Komornik Sądowy  wynosi 13.366.117,97 zł.

O wcześniejszych, podjętych przez Wierzyciela działaniach w tym zakresie Spółka informowała w raporcie bieżącym 109/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku.

Zarząd Spółki PBG S.A. w upadłości układowej informuje, że podejmie działania zmierzające do weryfikacji prawnej działań Komornika Sądowego, podjętych w imieniu Wierzyciela.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 39,65 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.