FB

mobile

Raporty bieżące

59/2019: Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2019 roku, na wniosek akcjonariusza.

2019-11-29

UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA PBG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2019 ROKU,

ZWOŁANEGO RAPORTEM BIEŻĄCYM 48/2019 W DNIU 23 LISTOPADA 2019 ROKU

W nawiązaniu do raportu bieżącego 48/2019 z dnia 23 listopada 2019 roku Zarząd PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 listopada  2019 roku na podstawie Art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, otrzymał wniosek Małgorzaty Wiśniewskiej – akcjonariusza Spółki, reprezentującego 23,61% kapitału zakładowego Spółki – dotyczący umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2019 roku następujących dodatkowych punktów:

 1.   8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

2.    9. odjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, polegającej na dodaniu punktów, które oznacza się jako 8 i 9. Jednocześnie dotychczasowy punkt 8 „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako punkt 10.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 grudnia 2019 roku, przedstawia się następująco:

 Porządek Obrad

1.         Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przedstawienie porządku obrad.

5.         Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.         Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

10.       Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

pełna treść raportu w załączeniu

Pliki:

raport bieżący 59/2019 (.pdf - 81,01 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.