FB

mobile

Raporty bieżące

59/2010: Zawarcie umowy znaczącej przez Konsorcjum z udziałem spółek z Grupy Kapitałowej

2010-11-18

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2010 roku, nastąpiło podpisanie przez Konsorcjum umowy znaczącej z Gminą Miasto Włocławek, na realizację zadania pn „Przebudowa drogi krajowej nr 1, Etap II” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). W skład Konsorcjum wchodzą spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj APRIVIA S.A. (Lider Konsorcjum), PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz  Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. i irlandzkie spółki: SRB Civil Engineering Ltd, John Sisk&Son Ltd i Roadbridge.

Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Konsorcjum z tytułu realizacji umowy to 90.777.000,00 zł netto, tj 110.747.940,00 zł brutto. Zadanie zrealizowane ma zostać w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zabezpieczenie umowy stanowi udzielona przez Konsorcjum Zamawiającemu gwarancja na okres 60 miesięcy, stanowiąca równowartość 10% wynagrodzenia brutto, tj 11.074.794,00 zł.

W umowie ustalono następujące istotne kary umowne:
Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze ostatecznym – pogwarancyjnym lub przeglądzie gwarancyjnym – w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót na okres dłuższy niż 10 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za każdy następny dzień przerwy powyżej 10 – tego dnia,
d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 20% wynagrodzenia netto,
e) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny aniżeli Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót – w wysokości 15% wynagrodzenia netto,
f) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierowników robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu -  w wysokości 10% wynagrodzenia netto,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
- karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia netto.
Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

1) APRIVIA S.A., PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz Husar Budownictwo Inżynieryjne” Sp. z o.o. wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania,
2) SRB Civil Engineering Ltd., John Sisk & Son Ltd. i Roadbridge wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania.

Umowa została uznana za znaczącą zgodnie z kryterium kapitałów własnych.
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 109,83 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.