FB

mobile

Raporty bieżące

59/2007: Podsumowanie dotyczące nabycia akcji Spółki Hydrobudowa 9 SA

2007-06-05

Zarząd PBG SA w nawiązaniu do opublikowanych raportów nr 24/2007 z dnia 17.03.07, nr 25/2007 z dnia 19.03.07, nr 30/2007 z dnia 24.03.07, nr 36/2007 z dnia 06.04.07 oraz nr 37/2007 z dnia 12.04.07, informuje że powziął informację o zmianie staniu posiadania akcji Hydrobudowa 9 SA, która nastąpiła w związku z prowadzonym nabywaniem akcji przez upoważniony do tego przez Zarząd PBG SA podmiot.
Wskutek zawartych umów kupna, liczba akcji będących w posiadaniu PBG SA wzrosła z 8.997.000 akcji, w tym 8.547.150 akcji serii A i 449.850 akcji serii B, (zapewniających Spółce PBG S.A. 66% udziału w kapitale zakładowym i 65,97% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Hydrobudowa 9 PBI SA), do 9.479.390 akcji, w tym 9.013.125 akcji serii A i 466.265 akcji serii B, (zapewniających Spółce PBG S.A. 68,47% udziału w kapitale zakładowym i 68,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Hydrobudowa 9 PBI SA).
Tym samym Zarząd PBG SA, podaje wynikające z dotychczas opublikowanych raportów podsumowanie przeprowadzonej akwizycji Spółki Hydrobudowa 9 SA:
1) akcje Spółki Hydrobudowa 9 SA nabyte zostały przez PBG SA od dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, będących osobami fizycznymi;
2) akcje Spółki Hydrobudowa 9 SA nabywane były w okresie od 19 marca do 31 maja 2007 roku;
3) przedmiotem transakcji kupna są akcje Spółki Hydrobudowa 9 SA
- 9.013.125 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- 466.265 akcji serii B nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
4) za kupione akcje PBG SA uiściło opłatę w łącznej wysokości 54.790.874,20 zł, co daje 5,78 zł za akcję.
5) pomiędzy PBG SA i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółkę a zbywającymi nie istniały w chwili zawierania umów nabycia żadne powiązania;
6) nabywane aktywa uznane zostały za znaczące ze względu na kryterium kapitałów własnych PBG SA;
7) źródłem finansowania transakcji są środki własne PBG SA, które zostaną zrefinansowane kredytem
8) Spółka Hydrobudowa 9 SA świadczy szeroki wachlarz usług budowlanych w zakresie ochrony środowiska, budownictwa kubaturowego, budowy dróg i mostów. PBG SA włączając Spółkę do Grupy Kapitałowej nie planuje zmiany profilu działalności Spółki, a inwestycja w aktywa ma charakter długofalowy.

Zarząd PBG SA przypomina, że włączenie Hydrobudowy 9 SA do Grupy Kapitałowej nastąpiło w dniu 6 kwietnia 2007r., to jest w chwili wydania przez UOKiK zgody na koncentrację.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,49 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.