FB

mobile

Raporty bieżące

58/2012: Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu

2012-06-13

Zarząd PBG S.A. powziął informację o wydaniu w dniu 13 czerwca 2012 r., przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia Spółce, chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie.

 

Sąd postanowił o utrzymaniu Zarządu własnego Spółki, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza oraz nadzorcę sądowego w osobie spółki Syndycy Wielkopolscy Bojarski, Senger-Kałat, Gnatowski, spółka komandytowa.

 

O złożeniu przez Zarząd Spółki wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.

 

We wniosku o ogłoszenie upadłości PBG S.A. z możliwością zawarcia układu, Zarząd PBG S.A. przedstawił dwa warianty propozycji układowych, które obejmują m.in. częściową spłatę wierzycieli, redukcję części zadłużenia oraz konwersję wierzytelności na akcje PBG S.A.. Celem wariantu A jest:

1)      spłata wierzytelności w kwocie do 100.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) w wysokości 100%;

2)      spłata wierzytelności w kwocie przekraczającej 100.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) jednak nie większej niż 1 mln zł w wysokości 80%;

3)      spłata wierzytelności w kwocie powyżej 1 mln zł w wysokości 69%.

Celem wariantu B jest zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1mln zł  o akcje spółki po cenie 40 zł za akcję do wartości 12% wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 24 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 39,63 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.