FB

mobile

Raporty bieżące

58/2010: Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

2010-11-17


Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie o następującej treści:

I.
Pioneer Pekao Investment Management SA(PPIM), działając zgodnie z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z  29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.], zawiadamia o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 12,03% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: PBG SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

II.
Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA, a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z  29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.], zawiadamia w imieniu funduszy:

1. Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej
3. Pioneer Zmiennej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
4. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
5. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 12,04% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: PBG SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy.

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 201,95 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.