FB

mobile

Raporty bieżące

57/2017: Doręczenie pozwu złożonego przeciwko PBG przez GDDKiA.

2017-11-14

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 14 listopada 2017 roku powziął informację o złożeniu przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej „GDDKiA”) przeciwko PBG, Syndykowi Masy Upadłości APRIVIA S.A. w upadłości likwidacyjnej i Syndykowi Masy Upadłości Hydrobudowa POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej zwane „Pozwanymi”) pozwu o zapłatę kary umownej wraz ze skapitalizowanymi odsetkami z tytułu odstąpienia od umowy pn. „Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550” (dalej „Umowa”), realizowanego przez Konsorcjum, w skład którego wchodzili Pozwani. Łączna kwota dochodzonego roszczenia określona została na kwotę 264.875.107 PLN, w tym powód żąda zasądzenia od PBG kwoty głównej kary umowy w wysokości 176.361.140,69 PLN oraz solidarnie od wszystkich Pozwanych skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w kwocie 88.513.965,38 PLN, wszystkie kwoty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia powództwa do dnia zapłaty.

 

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że roszczenie nie jest zasadne, a Spółka wraz pozostałymi konsorcjantami dochodzi od GDDKiA roszczeń w kwocie 508.041.844,73 zł odrębnym pozwem, o czym PBG informowało raportem bieżącym numer 11/2017 z dnia 3 marca 2017 roku.

Pliki:

raport bieżący 57/2017 (.pdf - 36,21 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.