FB

mobile

Raporty bieżące

57/2010: Zawarcie umowy znaczącej ze spółką INFRA S.A.

2010-11-05

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że w dniu 5 listopada 2010 powziął informację o tym, że łączna wartość transakcji zawartych przez PBG S.A. ze spółką INFRA w ciągu 12 miesięcy przekroczyła wartość umowy znaczącej, osiągając kwotę 130.966.734,85 zł. Zobowiązaniem o najwyższej wartości jest umowa pożyczki, datowana na dzień 16 grudnia 2009 roku. PBG S.A. udzieliło INFRA S.A. pożyczki na kwotę 30.000.000 zł, której przeznaczeniem było finansowanie bieżącej działalności Spółki, wchodzącej na dzień podpisania umowy w skład Grupy Kapitałowej PBG.  INFRA S.A. zwróci pożyczkę w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka udzielona została na warunkach rynkowych.
INFRA S.A. w wyniku sprzedaży akcji, z dniem 31 maja 2010 roku została wyłączona z Grupy Kapitałowej PBG.

Umowa została uznana za znaczącą zgodnie z kryterium kapitałów własnych.
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,16 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.