FB

mobile

Raporty bieżące

57/2007: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23 maja 2007

2007-05-28

Zarząd PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23 maja 2007:

- Jerzy Wiśniewski: 4.495.054 akcji uprzywilejowanych co do głosu, dających 78,54% głosów na ZWZA z 23 maja 2007 roku i stanowiących 50,14% w ogólnej liczbie głosów;

- ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: zarządzane Fundusze łącznie zablokowały na ZWZA w dniu 23 maja 2007 roku 1.009.646 akcji zwykłych, dających 8,82% głosów na ZWZA i stanowiących 5,63% w ogólnej liczbie głosów.

Fundusz zarządza następującymi Funduszami, które zablokowały akcje PBG SA na ZWZA:

ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus, ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Zrównoważony Plus , ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus, ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Selektywny Plus, ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Akcji Plus, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu;

- ING Nationale Nederlanden Polska OFE: zablokowanych 720.000 akcji zwykłych, dających 6,29% głosów na ZWZA z 23 maja 2007 roku i stanowiących 4,02% w ogólnej liczbie głosów.

- OFE PZU Złota Jesień: zablokowanych 710.000 akcji zwykłych, dających 6,20% głosów na ZWZA z 23 maja 2007 roku i stanowiących 3,96% w ogólnej liczbie głosów;


Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 39,16 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.