FB

mobile

Raporty bieżące

56/2010: Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną STRATEG CAPITAL Sp. z o.o.

2010-10-28

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że w dniu 27 października 2010 powziął informację o tym, że łączna wartość transakcji zawartych przez PBG S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej PBG – STRATEG CAPITAL sp. z o.o. w okresie od stycznia 2010 (termin przekazania raportu bieżącego 1/2010 w dnia 13.01.2010), przekroczyła wartość umowy znaczącej osiągając kwotę 165.821.288,90 zł. Zobowiązaniem o najwyższej wartości jest przyjęta przez PBG S.A., datowana na dzień 25 października 2010 oferta nabycia obligacji wyemitowanych przez STRATEG CAPITAL.  PBG S.A. objęło 76 obligacji imiennych materialnych o łącznej wartości nominalnej 76.000.000 zł (wartość nominalna jednej obligacji to 1.000.000 zł). Objęcie obligacji przez PBG S.A. jest warunkiem zawarcia umów przez STRATEG CAPITAL z bankami PKO SA, PKO BP SA i NORDEA na uruchomienie kredytów inwestycyjnych.
Termin wykupu obligacji mija 29 grudnia 2017 roku. Ustalono oprocentowanie na poziomie 10% w skali roku. Odsetki płatne będą jednorazowo, w terminie wykupu obligacji. STRATEG CAPITAL sp. z o.o. środki pozyskane z emisji przeznaczy na sfinansowanie inwestycji oraz bieżącej działalności.
Zapłata za objęcie obligacji z tytułu Ceny Emisyjnej nastąpi bezgotówkowo poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu zapłaty Ceny Emisyjnej płatnej przez PBG S.A. na rzecz STRATEG CAPITAL z wierzytelnościami z tytułu pożyczek płatnymi przez STRATEG CAPITAL na rzecz PBG S.A.
Na dzień publikacji niniejszego raportu, w związku ze spłatą przez  STRATEG CAPITAL pożyczek w łącznej kwocie 85 mln zł, zaangażowanie PBG S.A. w  zakresie udzielonego wsparcia finansowego na działalność Spółki wynosi 105.517.886,34 zł

Umowa została uznana za znaczącą zgodnie z kryterium kapitałów własnych.
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 95,34 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.