FB

mobile

Raporty bieżące

55/2017: Zawarcie umów w przedmiocie ustalenia ceny oraz sprzedaży jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A. i przeprowadzenie transakcji sprzedaży w tym zakresie.

2017-11-09

W nawiązaniu do raportu 54/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku, Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez spółkę zależną od PBG – Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (dalej „MTC”) wraz z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanymi dalej łącznie „Bankami”) w dniu 9 listopada 2017 roku aneksu cenowego do umowy o plasowanie jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A. (dalej „JPP”)(dalej „Umowa”), które powstały w związku z: (i)  posiadaniem przez MTC 34.800.001 akcji RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”), oraz (ii) ofertą publiczną 42.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii K spółki RAFAKO, z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy RAFAKO oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem JPP do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (dalej „GPW”).

Zgodnie z postanowieniami aneksu cenowego do Umowy, Strony Umowy uzgodniły cenę sprzedaży oraz liczbę JPP nabywanych przez Nabywców:

Cena Sprzedaży: 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za 1 Jednostkowe Prawo Poboru;

Liczba JPP: 17.254.649.

Po zawarciu aneksu cenowego, w dniu 9 listopada 2017 r., MTC zawarło transakcje sprzedaży JPP z Nabywcami na warunkach wskazanych powyżej za łączną kwotę 1.725.464,90 zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w związku z umową o współpracy zawartą w dniu 24 października 2017 roku (raport bieżący Spółki numer 50/2017), w dniu 9 listopada 2017 roku, została zawarta pomiędzy PBG, MTC a Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, z siedzibą w Warszawie (dalej „Inwestor”), zarządzanym i reprezentowanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie umowa zobowiązująca Inwestora do nabycia od PBG i MTC, a PBG do sprzedaży na rzecz Inwestora 7.665.999 sztuk JPP oraz zobowiązująca MTC do sprzedaży na rzecz Inwestora 17.545.352 sztuki JPP. W umowie Strony postanowiły zmienić dotychczasowe uzgodnienia dotyczące ceny sprzedaży JPP przez PBG i MTC na rzecz Inwestora, o których Spółka informowała raportem bieżącym w dniu 24 października 2017 r. (raport bieżący Spółki numer 50/2017) i ustaliły, że cena sprzedaży jednego JPP przez PBG i MTC na rzecz Inwestora wyniesie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy). Na podstawie umowy łączna cena sprzedaży JPP przez PBG  na rzecz Inwestora wyniesie 766.599,90 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), a łączna cena sprzedaży JPP przez MTC na rzecz Inwestora wyniesie 1.754.535,20 PLN (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy).

Jednocześnie Zarząd informuje, że w wykonaniu powyższej umowy i złożonych przez strony zleceń sprzedaży i zakupu JPP, w dniu 9 listopada 2017 r. PBG i MTC zawarły z  Inwestorem transakcje sprzedaży JPP, na warunkach opisanych powyżej.

Pliki:

raport bieżący 55/2017 (.pdf - 41,78 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.