FB

mobile

Raporty bieżące

55/2016: Podjęcie przez KDPW uchwał w zakresie zmiany wartości nominalnej akcji oraz konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

2016-12-06

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Spółkę w związku z rejestracją zmian w kapitale zakładowym PBG w tym wartości nominalnej akcji, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 39/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, podjął uchwałę w przedmiocie oznaczenia kodem PLPBG0000128 3.740.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki PBG S.A., powstałych po zamianie dokonanej 7 grudnia 2016 roku 3.740.000 akcji imiennych uprzywilejowanych spółki PBG S.A. Tym samym z dniem 7 grudnia 2016 roku kodem PLPBG0000128 oznaczonych jest 3.740.000 akcji spółki PBG S.A.

Rejestracja obniżenia do 0,02 zł wartości nominalnej akcji oznaczonych kodami PLPBG0000029 oraz PLPBG0000037 nastąpiła w dniu 2 grudnia 2016 roku.

Pliki:

(.pdf - 34,27 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.