FB

mobile

Raporty bieżące

55/2010: emisja i umorzenie obligacji przez spółkę PBG S.A.

2010-10-22

W oparciu o § 5 ust.1 pkt 11)  rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 115/2007 z dnia 12 grudnia 2007r.  oraz (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/emisja-obligacji-przez-pbg-sa-oraz-udzielenie-poreczen-przez-spolki-zalezne.html) oraz raportu bieżącego  51/2010 z dnia  1 października 2010 (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/51-2010-zawarcie-aneksu-do-umowy-agencyjnej-i-dealerskiej-z-ing-bank-slaski-s-a.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 22 października 2010 roku spółka wyemitowała obligacje serii D o wartości 450 mln zł i jednocześnie umorzyła  obligacje serii B o wartości 69 mln zł. Kwotę wcześniejszego wykupu obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami  ustalono na poziomie 70.669.613,70 zł.

Informacje o emisji obligacji serii D:
1) cel emisji obligacji:
• finansowanie realizacji największych kontraktów w sektorze gazu ziemnego, infrastruktury, dróg i energetyki;
• zabezpieczenie zdolności finansowej i gwarancyjnej niezbędnej do udziału w znaczących wartościowo przetargach na łączną kwotę 140 mld zł;
• zwolnienie dostępnych linii  kredytowo-gwarancyjnych i ich płynne przesunięcie na pozostałe podmioty Grupy oraz zwiększenie kwoty dostępnych limitów gwarancji kontraktowych;
• poprawa struktury finansowania dzięki zamianie długu krótkoterminowego na długoterminowy, dopasowany do okresów realizacji kontraktów;
• przygotowanie projektów inwestycyjnych, zapewniających Spółce długoterminowe przychody i przepływy pieniężne.
2) rodzaj emitowanych obligacji: zdematerializowane obligacje serii D na okaziciela;
3) wielkość emisji: 450.000.000 zł;
4) wartość nominalna obligacji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej: wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł. Minimalna cena emisyjna obligacji została ustalona w procesie budowania książki popytu na obligacje w sposób pozwalający na zapewnienie rentowności emitowanych obligacji na poziomie akceptowalnym dla inwestorów i Spółki.
5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Data wykupu obligacji ustalona została na dzień 22 października 2013.
Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej na WIBOR 6M plus marża, ustalona na warunkach rynkowych;
6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
Poręczenia udzielone przez spółki z GK PBG: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz  PBG Technologia Sp. z o.o., do kwoty wartości 120% emisji obligacji  serii D, to jest kwoty 540 mln zł, z terminem obowiązywania do 23 kwietnia 2014 roku.
wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: 1.153.626 tys PLN (na dzień 30.09.2010)
7) prognoza łącznych zobowiązań Emitenta obligacji do czasu wykupu obligacji: 568.160 tys zł + 450.000 tys zł (na dzień 22.10.2013)
8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:
przedstawione w dokumencie oferującym obligacje serii D
9)  zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
  Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji.
Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i BondSpot S.A.

Jednocześnie, w oparciu o § 5 ust.1 pkt 7)  rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w nawiązaniu do punktu 7) w treści komunikatu powyżej, Zarząd informuje że wszystkim posiadaczom Obligacji Serii D, poręczeń do kwoty 540 mln zł, do dnia 23 kwietnia 2014 roku udzieliły spółki z Grupy Kapitałowej PBG: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz PBG Technologia Sp. z o.o.
Poręczenia udzielone przez spółki zależne, są rozliczane na warunkach rynkowych w okresach rocznych.
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 136,64 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.