FB

mobile

Raporty bieżące

54/2017: Zawarcie przez spółkę zależną od PBG umowy o plasowanie jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A.

2017-11-08

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez spółkę zależną od PBG – Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (dalej „MTC”) wraz z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanymi dalej łącznie „Bankami”) w dniu 8 listopada 2017 roku umowy o plasowanie jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A. (dalej „JPP”)(dalej „Umowa”), które powstały w związku z: (i)  posiadaniem przez MTC 34.800.001 akcji RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”), oraz (ii) ofertą publiczną 42.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii K spółki RAFAKO, z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy RAFAKO oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem JPP do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (dalej „GPW”).

 

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Banki zobowiązały się do pozyskania inwestorów oraz do pośredniczenia pomiędzy MTC a inwestorami w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu na 17.254.649 JPP przysługujących MTC, po cenie sprzedaży ustalonej w oparciu o wyniki plasowania. Zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie, oferowanie JPP nie będzie stanowiło oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1639 z późn zm.) i będzie skierowane wyłącznie do mniej niż 149 inwestorów. Planowaną datą rozpoczęcia procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na JPP jest dzień 8 listopada 2017 r., natomiast datą zakończenia budowania księgi popytu - 9 listopada 2017r.

 

Umowa zawiera zwyczajowe warunki (odpowiednio zawieszające albo rozwiązujące) oraz warunki wypowiedzenia Umowy, w tym dotyczące zdarzeń siły wyższej oraz prawdziwości, rzetelności i kompletności oświadczeń i zapewnień MTC złożonych w Umowie.

 

Umowa zawiera również standardowo stosowane w tego typu umowach oświadczenia MTC oraz zobowiązanie do zwolnienia Banków z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą być dochodzone wobec lub poniesione przez Banki w związku z ofertą sprzedaży JPP.

 

Spółka informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu GPW, JPP będą notowane w dniach  9 – 14 listopada 2017 roku.

Pliki:

raport bieżący 54/2017 (.pdf - 40,84 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.