FB

mobile

Raporty bieżące

54/2010: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

2010-10-19

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2008 z dnia 19.05.2008 roku, raportu bieżącego nr 50/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku,  raportu bieżącego nr 66/2009,  raportu bieżącego nr 92/2009 oraz raportu bieżącego nr 27/2010 z dnia 24.05.2010 (raporty dostępne pod adresem internetowym: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html#2009) Zarząd Spółki PBG SA informuje o powzięciu w dniu 19 października 2010 roku informacji o zawarciu w dniu 27 września 2010 roku aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2007 roku, zawartej przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj. PBG S.A., METOREX Sp. z o.o., DROMOST Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., PRID S.A., APRIVIA S.A., BETPOL S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A., pozostającą poza Grupą Kapitałową INFRA S.A., z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Na mocy zawartego aneksu zwiększeniu uległa wysokość limitu wierzytelności z kwoty 145 mln zł. do kwoty 200 mln zł oraz od umowy odstąpiła INFRA S.A.
Ponadto wydłużony został do dnia 30 listopada 2015 roku ostatni dzień wykorzystania i ostatecznej spłaty kredytów rewolwingowych.
W związku z wydłużeniem terminu spłaty limitu wierzytelności, wszystkie Spółki będące stroną Umowy, złożyły oświadczenie o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 300 000 000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 28 listopada 2018 roku.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 59,00 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.