FB

mobile

Raporty bieżące

54/2007: Powołanie Rady Nadzorczej PBG SA

2007-05-23

Zarząd PBG SA w nawiązaniu do raportu 53/2007 informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę powołującą Radę Nadzorczą w składzie:

- Bednarkiewicz Maciej
- Dobrut Mirosław
- Krzyżaniak Jacek
- Kseń Jacek
- Lindner Wiesław
- Sarnowski Dariusz
- Strzelecki Adam
- Wiśniewska Małgorzata.

Na mocy uchwały dotychczasowy skład Rady Nadzorczej powiększony został o osobę Pana Jacka Ksenia.

Informacje dotyczące Pana Jacka Ksenia:

Wykształcenie:
1977 Doktorat z międzynarodowych rynków finansowych - Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie;
1972 magister, Wydział Handlu Zagranicznego - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe:
2001 - IV 2007 Bank Zachodni WBK S.A. - Prezes Zarządu
1996 - 2001 Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. - Prezes Zarządu
1990 - 1996 Casse Nationale de Credit Agricole w Paryżu
1991-1996 - członek ścisłego kierownictwa odpowiedzialny za rynek pieniężny w dewizach
1990-1991 - niezależny Senior Dealer na międzynarodowych rynkach terminowych
1984 - 1990 Lyonnaise de Banque w Paryżu
1989-1990 - Wicedyrektor Banku nadzorujący operacje na międzynarodowych rynkach finansowych
1987-1989 - Prokurent odpowiedzialny za dział obligacji
1985-1987 - szef zespołu obligacji zagranicznych
1984-1985 - szef zespołu dealerów na rynkach walutowych
1978 - 1984 Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Paryżu
- Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Dewizowej oraz Prokurent Banku

1975 - 1978 Bank Handlowy w Warszawie
- Operator na rynkach walutowych
Udział w Radach Nadzorczych:
Dom Maklerski BZWBK S.A.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Commercial Union PTE BPH CU WBK
- Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Kseń nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pan Jacek Kseń nie prowadzi działalności wykonywanej poza PBG S.A. i wobec PBG S.A. konkurencyjnej.


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 22) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 69,96 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.