FB

mobile

Raporty bieżące

53/2016: Zawarcie przez spółkę zależną Porozumienia dotyczącego rozwiązania oraz rozliczenia umowy na Rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna.

2016-11-26

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku, Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 listopada 2016 roku Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna PBG oil and gas Sp. z o.o. zawarło z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej „Zamawiający”) Porozumienie dotyczące rozwiązania oraz rozliczenia Umowy z dnia 25 listopada 2014 roku o kompleksową realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (dalej „Porozumienie”). W skład Konsorcjum wchodzą: PBG oil and gas Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. oraz ELTEL Sp. z o.o.

 

Strony Porozumienia uzgodniły, że z dniem 25 listopada 2016 roku wskazana Umowa zostaje rozwiązana bez orzekania winy, a kwestie sporne związane z częściowym wykonaniem przez Konsorcjum umowy(tj. 20.890.275,95 zł) oraz wynikające z tego tytułu potencjalne roszczenia, rozstrzygane będą na drodze sądowej. Ponadto, do czasu rozstrzygnięć sądowych, Zamawiający tytułem wierzytelności, o której mowa powyżej zatrzymał kwotę 14.004.338,93 zł z wniesionego przez Konsorcjum Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

Pliki:

(.pdf - 38,02 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.