FB

mobile

Raporty bieżące

53/2007: Uchwały podjęte na ZWZ PBG SA zwołane na dzień 23 maja 2007

2007-05-23

Zarząd PBG SA publikuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. zwołane na dzień 23.05.2007r.:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wilczyńskiego.


Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pani Florczuk Katarzyna
- Pan Szczepaniak Paweł
- Pan Tomasz Tomczak


Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2006 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.


Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2006 i przeznaczyć z zysku kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostałą część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy.


Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A.., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh,, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Wiśniewskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.


Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Pani Małgorzacie Wiśniewskiej - z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006.


Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Worochowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.


Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Tomczakowi- z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Mariuszowi Łożyńskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.


Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2006.


Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2006.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2006.


Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.


Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Dobrutowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Mirosławowi Dobrutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza trzeciej kadencji składa się z 8 (słownie: ośmiu) członków.Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące osoby:

- Bednarkiewicz Maciej
- Dobrut Mirosław
- Krzyżaniak Jacek
- Kseń Jacek
- Lindner Wiesław
- Sarnowski Dariusz
- Strzelecki Adam
- Wiśniewska Małgorzata


Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie zmiany Statutu


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 ksh postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż:

1.) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"4.500.000 akcji serii A jest akcjami imiennymi, 1.200.000 akcji serii A jest akcjami na okaziciela."

2.) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Prawo pierwokupu nabycia akcji serii A przysługuje tym akcjonariuszom założycielom, wskazanym w § 8 Statutu, którzy posiadają akcje serii A".


3.) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy."

4.) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa, chyba że nabywcą akcji serii A jest dotychczasowy akcjonariusz, któremu przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w § 11 ust. 2 Statutu, uprzywilejowanie pozostaje w mocy. Uprzywilejowanie pozostaje w mocy również w przypadku, gdy akcje serii A zbywane przez dotychczasowego akcjonariusza, któremu przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w § 11 ust. 2 Statutu, zostaną nabyte przez podmiot, w którym wskazany wyżej zbywca akcji serii A posiada wyłączną kompetencję prowadzenia spraw tego podmiotu lub prawo powoływania organów tego podmiotu i członków tych organów (w szczególności zarządu)."


Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 § 5 ksh upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zawierającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

INFORMACJA O SPRZECIWACH WOBEC GŁOSOWANYCH UCHWAŁ:

Po przegłosowaniu Uchwały nr 20, przedstawiciel ING Nationale Nederlanden Polska OFE, Pan Paweł Szczepański zgłosił sprzeciw wobec tejże uchwały.


Podstawa prawna:
§ 39 ust.1 pkt 5) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 134,90 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.