FB

mobile

Raporty bieżące

52/2017: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

2017-10-27

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej również „PBG”, „Spółka”, „Spółka Przejmująca”), zawiadamia niniejszym akcjonariuszy Spółki w trybie art. 504 w zw. z art. 402¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) , czyli poprzez zamieszczenie na stronie internetowej PBG raportu bieżącego, o zamiarze połączenia Spółki z PBG AVATIA sp. z o.o. (dalej „PBG AVATIA”, „Spółka Przejmowana”). Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. w. zw. z art. 516 k.s.h.

W terminie od 27 października 2017 roku do 28 listopada 2017 roku akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie PBG (ul. Skórzewska 35, Wysogotowo; 62-081 Przeźmierowo) z następującymi dokumentami dotyczącymi planowanego połączenia:

1) planem połączenia,

2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za 3 ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania, jeżeli takie były sporządzane,

3) projektami uchwał o połączeniu spółek,

4) oświadczeniem dotyczącym wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień  30 września 2017 roku,

5) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 30 września 2017 roku.

 

Plan połączenia został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.htmli stanowi załącznik numer 1 do raportu bieżącego PBG numer 51/2017 z dnia 27 października 2017 roku.

 

Sprawozdania finansowe Spółki za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe.html

 

Projekt uchwały o połączeniu Spółek zawiera raport bieżący 51/2017 z dnia 27 października 2017 roku, stanowiący ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. na dzień 28 listopada 2017 roku i jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html

oraz

w zakładce dedykowanej dla Walnych Zgromadzeń  pod adresem:

http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/wza.html.

Pliki:

raport bieżący 52/2017 (.pdf - 56,59 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.