FB

mobile

Raporty bieżące

51/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 28 listopada 2017 roku oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

2017-10-27

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 28 listopada 2017 roku, na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Wysogotowie, w siedzibie Spółki PBG S.A. przy ul. Skórzewskiej 35 (Budynek Z),  z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Porządek Obrad

 

1.         Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przedstawienie porządku obrad.

5.         Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.         Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat Planu Połączenia.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie połączenia PBG S.A. ze spółką PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.

8.         Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

pełna treść ogłoszenia

Pliki:

raport bieżący 51/2017 (.pdf - 117,15 kB)

raport bieżący 51/2017 załącznik nr 1 PLAN POŁĄCZENIA (.pdf - 426,27 kB)

raport bieżący 51/2017 załącznik nr 2 (.pdf - 60,24 kB)

raport bieżący 51/2017 załącznik nr 3 (.pdf - 97,85 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.