FB

mobile

Raporty bieżące

51/2010: Zawarcie aneksu do Umowy Agencyjnej i Dealerskiej z ING Bank Śląski S.A.

2010-10-01

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 115/2007 z dnia 12 grudnia 2007r., (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/emisja-obligacji-przez-pbg-sa-oraz-udzielenie-poreczen-przez-spolki-zalezne.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 1 października 2010 powziął informację o zawarciu w dniu 27 września 2010 roku aneksów do Umowy Agencyjnej oraz Umowy Dealerskiej zawartych w dniu 22 listopada 2007 roku pomiędzy PBG S.A. i HYDROBUDOWA POLSKA S.A. a ING Bankiem Śląskim S.A.
Przedmiotem zawartych w 2007 roku Umów jest organizacja i przeprowadzenie przez ING Bank Śląski S.A. trzyletniego programu emisji obligacji dla spółek PBG S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A. na łączną kwotę minimalną 500 mln zł.
Na mocy zawartego aneksu Strony będą kontynuować współpracę w ramach Programu, który został prolongowany do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Jednocześnie do 1.000.000.000 zł została podwyższona maksymalna kwota Programu. 
Oprocentowanie wyemitowanych obligacji oparte będzie na warunkach rynkowych.
Zabezpieczeniem emitowanych obligacji będą solidarne poręczenia w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu cywilnego za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji, wystawione przez każdą ze spółek wchodzących, wg stanu na koniec każdego kwartału kalendarzowego, w skład grupy kapitałowej PBG w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r., dla której PBG S.A. jest podmiotem bezpośrednio lub pośrednio dominującym, oraz, której przychody ze sprzedaży licząc narastająco na koniec tego każdego kwartału kalendarzowego przekroczyły 5% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej PBG S.A. za ten okres (zgodnie z odpowiednim skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym PBG S.A.). Obligacje  będą emitowane w seriach i oferowane w ofercie niepublicznej, z możliwością wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.). Wprowadzenie do obrotu na Catalyst wymaga zgody Emitenta i Agenta. Wartość nominalna obligacji równać się będzie 100.000 zł lub wielokrotność tej kwoty.

Pozostałe istotne warunki umowy pozostały bez zmian.
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 100,09 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.