FB

mobile

Raporty bieżące

51/2007: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. na dzień 13 czerwca 2007r

2007-05-21

Zarząd spółki pod firmą PBG S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 czerwca 2007 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG S.A, które odbędzie się w Warszawie, w Biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41.

Planowany jest następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przedstawienie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2006.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2006.

8.Wolne głosy i wnioski.

9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, należy złożyć w siedzibie Spółki w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35 (62- 081 Przeźmierowo) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 06 czerwca 2007 roku do godz. 12.00.


Podstawa prawna:
§ 39 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 54,50 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.