FB

mobile

Raporty bieżące

50/2007: Zawarcie umów znaczących

2007-05-21

Zarząd PBG S.A. powziął w dniu 21 maja 2007 informację, o zawarciu w dniu 16 kwietnia 2007 a następnie dniu 26 kwietnia 2007 roku umów znaczących na łączną kwotę 75.449.000 zł.

Zamawiającym w obu umowach jest Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy zawartej 16 kwietnia br., jest wykonanie w systemie Generalnego Wykonawcy zadania PN " Budowa dwóch zbiorników magazynowych dla oleju napędowego w ścianie osłonowej o pojemności 10.000 m3 każdy oraz budowa dwóch zbiorników magazynowych z dachem pływającym dla benzyny w ścianie osłonowej o pojemności 10.000 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w Rejowcu Poznańskim. Budowa zakończona zostanie w terminie do 31 grudnia 2007 roku. Wynagrodzenie przysługujące z tytułu wykonania niniejszej umowy to 37.980.000 zł.

Przedmiotem umowy zawartej 26 kwietnia br., jest wykonanie w systemie Generalnego Wykonawcy zadania PN " Budowa czterech zbiorników magazynowych paliw o pojemności 10.000 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w Kawicach. Budowa zakończona zostanie w terminie do 31 października 2007 roku. Wynagrodzenie przysługujące z tytułu wykonania niniejszej umowy to 37.469.000 zł.

W obu umowach ustalone zostały następujące kary umowne:
1) w przypadku niewykonania niniejszej umowy w określonych terminach
- w przypadku opóźnienia do 21 dni:
0,3% wartości wynagrodzenia od wartości prac opóźnionych
- w przypadku opóźnienia powyżej 21 dni:
0,5% wartości wynagrodzenia od wartości prac opóźnionych


Umowy uznane zostały za znaczące ze względu na kryterium kapitałów własnych.


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowychPodpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 39,51 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.