FB

mobile

Raporty bieżące

48/2007: Zawarcie umowy znaczącej przez spółki z Grupy PBG

2007-05-18

Zarząd spółki PBG S.A, informuje że w dniu 18 maja 2007 roku Konsorcjum firm:
- Infra Sp. z o.o. (jako Lidera Konsorcjum),
- Hydrobudowa Włocławek SA,
- PBG SA
- i Zakład Usługowy "Wiertmar" Marian Piekarski, Bogumiła Piekarska, Marek Piekarski, Tomasz Piekarski Sp. J.,
zawarło umowę z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. na zadanie pn: "Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Łodzi". Kwota kontraktowa ustalona została na poziomie 53.859.709,64 Euro brutto (w tym VAT: 9.712.406,64 Euro), tj około 167,36 mln PLN netto. Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. W umowie uzgodniono, że maksymalna kwota kary za zwłokę nie przekroczy 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu określona została w wysokości równej 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto.
Termin realizacji określono na dzień 30 listopada 2009 roku.
Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 39,55 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.