FB

mobile

Raporty bieżące

48/2005: Zawarcie umowy znaczącej

2005-07-01

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 30 czerwca 2005 roku zawarł w imieniu PBG S.A wraz ze spółką zależną ATG Sp. z o.o. oraz spółką powiązaną Hydrobudowa Włocławek S.A., generalną umowę o limit kredytowy, której stroną jest Bank Zachodni WBK S.A.
Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy Kredytobiorcami a Bankiem w celu zapewnienia finansowania bieżącej działalności Spółki w formie kredytów lub udzielanych gwarancji.
Bank na mocy umowy udzielił Spółkom Limitu Kredytowego w złotych do łącznej kwoty 39.150.000 PLN. Z wnioskiem o zawarcie umów szczegółowych, Kredytobiorcy mogą zwracać się do Banku do dnia 29 czerwca 2006 roku.

Zabezpieczenia umowy to pełnomocnictwo do rachunków kredytobiorców, cesje wierzytelności pieniężnych istniejących i przyszłych, wynikających z umów zawartych przez Kredytobiorców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, poręczenie cywilne za zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z każdej umowy szczegółowej, udzielone przez pozostałych Kredytobiorców, weksle własne In blanco.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 56,32 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.