FB

mobile

Raporty bieżące

46/2010: Zawarcie umowy znaczącej z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.

2010-09-01

Zarząd PBG S.A.  informuje, że w dniu 1 września  2010 roku powziął informację o zawarciu przez PBG S.A. w dniu 27 sierpnia 2010 aneksu do Umowy Ramowej z dnia 13 sierpnia 2010 roku o udzielenie Gwarancji Bankowych z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. oddział w Polsce, zwanego dalej „Bankiem”. Na mocy aneksu udzielony na podstawie umowy limit w wysokości 80.507.100 zł został podwyższony do 161.014.200 zł, na której to podstawie wystawiona została w dniu 13 sierpnia br Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy na kwotę 80.507.100 zł z maksymalnym terminem obowiązywania do dnia 31 marca 2015 r. oraz w dniu 27 sierpnia br. Gwarancja Zwrotu Zaliczki z ustalonym maksymalnym terminem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2014 r. na kwotę 80.507.100 zł, w związku z Umową na opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu., zwaną dalej „Kontraktem”. Gwarancje zostały udzielone na podstawie oferty przedstawionej przez Bank spółce PBG S.A.. Poza udzielonymi już Gwarancjami Oferta Banku obejmuje również warunkowe udzielenie gotówkowej linii kredytowej do kwoty 40.000.000 zł. 
 

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 101,46 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.