FB

mobile

Raporty bieżące

45/2010: Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

2010-08-27

W nawiązaniu do raportu 33/2009 z dnia 1 czerwca 2009 roku (raport dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/33-2009-zawarcie-aneksu-do-umowy-o-udzielanie-gwarancji-kontraktowych-z-tu-allianz-polska-s-a.html) Zarząd PBG S.A. informuje, o powzięciu w dniu 27 sierpnia 2010 roku informacji o zawarciu w dniu 22 lipca 2010 roku aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego zawartej w dniu 5 czerwca 2007 roku pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A.  oraz pozostającą poza Grupą Spółką Infra S.A. a TUiR Allianz Polska S.A.
Na mocy aneksu wydłużony został do dnia 31 grudnia 2010 roku okres w jakim TUiR Allianz Polska S.A. wydawać będzie Spółkom gwarancje kontraktowe (przetargowe, należytego wykonania umowy, właściwego usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki). Jednocześnie podniesiona została wysokość limitu odnawialnego z kwoty 80 mln zł do kwoty 130 mln zł a limit dla pojedynczej gwarancji zwiększony został z kwoty 20 mln zł do kwoty 30 mln zł.

Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,77 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.