FB

mobile

Raporty bieżące

45/2007: Udzielenie gwarancji

2007-05-09


Zarząd Spółki PBG SA powziął informację o udzieleniu w dniu 11 kwietnia 2007 gwarancji na rzecz banku WestLB AG za zobowiązania Spółki zależnej - Hydrobudowa 9 PIB SA wynikające z umowy kredytowej zawartej na kwotę 40 mln złotych, ważnej do 10.04.2008.

Gwarancja udzielona została do kwoty 40 mln zł powiększonej o odsetki naliczone według określonej stopy rocznej i prowizje, koszty oraz inne kwoty.

Wynagrodzenie PBG SA z tytułu udzielonej gwarancji, naliczane będzie w oparciu o warunki rynkowe.

Jednocześnie Zarząd PBG w nawiązaniu do raportu 21/2007 (http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1199) informuje, że wzajemne poręczenia Spółek zostały podwyższone z 33 do 50 mln zł.


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 7) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 38,10 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.