FB

mobile

Raporty bieżące

44/2010: Zawarcie ramowej umowy kredytowej oraz umowy gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento S.A.

2010-08-27

Zarząd PBG S.A.  informuje, że w dniu 27 sierpnia 2010 roku powziął informację o zawarciu w dniu 20 sierpnia 2010 roku pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A.: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA  9 S.A. oraz APRIVIA SA umowy ramowej odnośnie różnych form kredytowania z Banco Espirito Santo de Investimento S.A., Oddział w Polsce. Na mocy umowy  która obowiązywać będzie do dnia 18 sierpnia 2011r., Bank udostępnił Spółkom linię kredytową do maksymalnej łącznej wysokości 150 mln zł.
Kredytowanie może być wykorzystane w formie kredytu krótkoterminowego, gwarancji bankowych lub innych produktów bankowych, uzgodnionych każdorazowo przez Strony Umowy.
Zabezpieczeniem spłaty należności banku w odniesieniu do gwarancji wystawianych w ramach przedmiotowego limitu jest gwarancja korporacyjna wystawiona przez spółki: PBG, HBP, HB9, APRIVIA w kwocie 150% wartości Linii Gwarancyjnej obejmująca przyszłe zobowiązania Zleceniodawców z tytułu wystawionych gwarancji.

Wraz z podpisaniem ramowej umowy kredytowej każdy z Wnioskodawców zawarł w dniu 20 sierpnia 2010 roku umowę gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento S.A., Oddział w Polsce. Na mocy umowy, Spółki zagwarantowały Bankowi terminowe i całkowite wypełnienie zobowiązań oraz należyte i terminowe spłacanie wszystkich bieżących oraz przyszłych należności wynikających z ramowej umowy kredytowej lub nią związanych w terminach, kiedy takie należności staną się wymagalne. Ponadto Spółki  zobowiązały się, że w razie opóźnienia z płatnością jakiejkolwiek kwoty wynikającej z umowy zapłacą taką kwotę do wysokości 225 mln zł wraz z odsetkami.
Jednocześnie Spółki złożyły oświadczenie o poddaniu się egzekucji roszczeń Banku wynikających z niniejszej Umowy Gwarancji do kwoty PLN 225.000.000,- (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) wraz z należnymi odsetkami zwłoki od chwili wystawienia tytułu egzekucyjnego do dnia zapłaty, przy czym Bank może wystąpić o nadanie temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31grudnia 2021 roku.
Wynagrodzenie banku z tytułu realizacji w/w umów ustalone zostało na warunkach rynkowych.
Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów własnych.
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 100,81 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.