FB

mobile

Raporty bieżące

43/2007: Zwięzła ocena sytuacji Spółki wydana przez Radę Nadzorczą

2007-05-09

Zarząd Spółki PBG SA, zgodnie z zasadą nr 18 Dobrych Praktyk, publikuje zwięzłą ocenę sytuacji Spółki PBG SA, wydaną w dniu wczorajszym przez Radę Nadzorczą Spółki.

"Rok 2006 to dla PBG SA kolejny już rok dynamicznego rozwoju organizacyjnego i finansowego. Zarząd PBG SA konsekwentnie realizuje kolejny etap przyjętej strategii tworzenia polskiej grupy budowlanej z silnym zapleczem kapitałowym i wykonawczym. Zwiększone zostały w sposób znaczący przychody, zwłaszcza w obszarze ochrony środowiska, poprzez realizację inwestycji finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej. Pozyskane zostały znaczące kontrakty w obszarze gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw. Przejęcie w 2006 roku kontroli nad Hydrobudową Śląsk, spółki ze znakomitym doświadczeniem i potencjałem wykonawczym, planowane w 2007 roku połączenie jej z Hydrobudową Włocławek oraz pozyskanie do Grupy Hydrobudowy 9 SA pozwala sadzić, że wokół PBG SA powstanie bardzo silny podmiot specjalistycznych usług budowlanych w obszarze ochrony środowiska i hydrotechniki, dysponujący dużym doświadczeniem, referencjami, zapleczem wykonawczym i portfelem zamówień. W roku 2006 Zarząd PBG S.A. przeprowadził udaną emisję akcji serii E, zakończoną pozyskaniem 138 milionów złotych. Środki pozyskane z emisji pozwoliły na przejęcie Hydrobudowy Śląsk SA.

Rada nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu PBG SA w roku 2006 w zakresie umacniania pozycji w branży gazowniczej i naftowej, ekspansji na rynku hydrotechnicznym oraz w obszarze pozyskania nowych klientów na rynkach zagranicznych.

W roku 2006 jednostkowe przychody wzrosły o 21,43%, zysk o 95,58% w porównaniu z rokiem 2005 a kapitalizacja Spółki wzrosła na koniec 2006 roku do 3,1 mld złotych.

Rada Nadzorcza PBG SA pozytywnie opiniuje działania Zarządu w zakresie realizacji długoterminowej strategii wzrostu wartości firmy dla wszystkich akcjonariuszy."

Podstawa prawna: zasada nr 18 Dobrych Praktyk

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 39,68 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.