FB

mobile

Raporty bieżące

42/2007: Zawarcie umowy znaczącej przez PBG SA oraz Spółki z Grupy

2007-05-02

Zarząd Spółki PBG SA w dniu 2 maja 2007 roku powziął informację o zawarciu dnia 27 kwietnia 2007 roku przez PBG SA oraz Spółki zależne - Hydrobudowa Włocławek SA i Infra Sp. z o.o. umowy znaczącej. Przedmiotem umowy jest udzielenie w/w Spółkom solidarnie, przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA linii kredytowej na finansowanie działalności bieżącej do kwoty 85 mln zł. Linia ma charakter odnawialny, udzielona jest na okres od dnia 27 kwietnia 2007 roku do 26 maja 2013 roku (dzień ostatecznej spłaty linii) a wykorzystywana być może w złotych polskich, w euro lub w dolarach amerykańskich.

Spółki linię wykorzystywać mogą m.in. w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, kredytów rewolwingowych, gwarancji bankowych, akredytyw dokumentowych. Prawne zabezpieczenie spłaty linii stanowią potwierdzone cesje wierzytelności z kontraktów, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Spółek zawierających umowę, weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.

Jednocześnie Zarząd PBG SA informuje, że w dniu 27 kwietnia 2007 PBG SA, oraz Spółki zależne - Hydrobudowa Włocławek SA i Infra Sp. z o.o. zawarły z BGŻ SA umowę udzielenia kredytu inwestycyjnego, o charakterze nieodnawialnym, w kwocie 15 mln zł. Kredyt udzielony został Spółkom solidarnie do dnia 31 grudnia 2010 roku (dzień spłaty kredytu).

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią zastawy rejestrowe na przedmiotach kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia przedmiotu zastawu, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bieżącymi Spółek, weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

Opłaty i prowizje dla Banku z tytułu udzielonych kredytów, ustalone zostały na warunkach rynkowych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) RMF z dnia 19 października 2005r.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 51,40 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.