FB

mobile

Raporty bieżące

40/2017: Otrzymanie Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a) w związku z art. 69b ust. 5, art. 87 ust 1 pkt. 5) oraz art. 87 ust.5 Ustawy o Ofercie.

2017-08-18

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 sierpnia 2017 roku Zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a) w związku z art. 69b ust. 5, art. 87 ust 1 pkt. 5) oraz art. 87 ust.5Ustawy o Oferciew zakresie znacznych pakietów akcji:

1)    składający Zawiadomienie: Jefferies International Limited(dalej „JIL”):

informacja na temat beneficjenta rzeczywistego:

                                  i.    Jefferies International Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies International (Holdings) Limited,

                                 ii.    Jefferies International (Holdings) Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies Holdings II Limited,

                                iii.    Jefferies Holdings II Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies Holdings I Limited,

                               iv.    Jefferies Holdings II Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies Group LLC,

                                v.    Jefferies Group LLC jako spółka bezpośrednio zależna od Limestone Merger Sub LLC,

                               vi.    Limestone Merger Sub LLC jako spółka bezpośrednio zależna od Leucadia National Corporation, która jest ostateczną jednostką dominującą wobec Jefferies International Limited;

2)    zakres Zawiadomienia:

a.    przeniesienie w dniu 11 sierpnia 2017 roku, na podstawie umowy sprzedaży, na JIL z ING Bank Śląski S.A. 25.885.880 akcji serii H (stanowiących 3,22% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

b.    przeniesienie w dniu 11 sierpnia 2017 roku, na podstawie umowy sprzedaży, na JIL z PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty 9.961.860 akcji serii H (stanowiących 1,24% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

c.    przeniesienie w dniu 11 sierpnia 2017 roku, na podstawie umowy sprzedaży, na JIL z FM Bank PBP S.A. (dziś: Nest Bank S.A.) 3.308.880 akcji serii H (stanowiących 0,41% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

d.    przeniesienie w dniu 11 sierpnia 2017 roku, na podstawie umowy, przez JIL na VTT 48.390.057 akcji PBG, stanowiących 6,02% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym;

e.    sprzedaż w dniu 11 sierpnia 2017 roku na rynku regulowanym 9.000.000 akcji serii H, stanowiących 1,12% w kapitale i ogólnej liczbie głosów;

3)    informacja o umowach, których stroną jest JIL oraz wskazani akcjonariusze Spółki, którzy objęli akcje serii H (po transakcji w dniu 11 sierpnia 2017 roku), tj:

                                  i.    Bank BGŻ BNP Paribas S.A. – posiadający 23.664.379 akcji serii H (stanowiących 2,94% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

Na podstawie wyżej wskazanej umowy, JIL ma prawo do wydawania wiążących instrukcji odnośnie sposobu wykonywania prawa z głosu z tych akcji oraz do żądania przeniesienia własności akcji serii H na JIL;

4)    Informacja o liczbie akcji posiadanych po transakcji, udziale procentowym w kapitale zakładowym oraz liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki po transakcjach wskazanych w punkcie 2) niniejszego raportu wg stanu na dzień 11 sierpnia 2017 roku:

a.    JIL bezpośrednio posiadał 31.882.054 akcji, stanowiących 3,97% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów (spadek z 6,23%). Jednocześnie JIL posiadał prawo do wydawania wiążących instrukcji do głosowania na walnym zgromadzeniu z 23.664.379 akcji stanowiących 2,94% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów;

b.    JIL oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - łącznie prawa z 55.546.433 akcji, stanowiących 6,91% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów (spadek z 9,18%);

c.    jednocześnie JIL poinformował, że na mocy zawartych umów sprzedaży akcji serii H PBG z VTT Fund Limited (dalej VTT) oraz Vega Select Opportunities Fund Limited (dalej „Vega”), na dzień 11 sierpnia 2017 roku VTT było uprawnione do wydawania wiążących instrukcji JIL w zakresie wykonywania praw z 13.270.740 akcji stanowiących 1,65% ogólnej liczby głosów i tyle samo w ogólnej liczbie głosów natomiast Vega było uprawnione do wykonywania głosów z 11.832.189 akcji serii H stanowiących 1,47% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów.

 

Pełen tekst Zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

O zawiadomieniach wcześniej składanych przez JIL Spółka informowała raportem bieżącym numer 49/2016 z dnia 19 listopada 2016 roku, raportem 35/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, 36/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku oraz 38/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku.

Pliki:

raport bieżący 40/2017 (.pdf - 65,20 kB)

raport bieżący 40/2017 - załącznik nr 1 Zawiadomienie (.pdf - 894,55 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.