FB

mobile

Raporty bieżące

4/2016: Otrzymanie dokumentów z Sądu Krajowego Frankfurt nad Menem od Zurich Insurance plc.

2016-03-22

                                                                   

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 21 marca 2016 roku wpłynęły dokumenty z Sądu Krajowego Frankfurt nad Menem, będące informacją o pisemnym procesie wstępnym, prowadzonym w oparciu o prawo niemieckie, z powództwa Zurich Insurance plc Niederlassung fur Deutschland z siedzibą we Frankfurcie (dalej „Zurich”) przeciwko PBG o zapłatę kwoty 152.479.275,28 zł.

 

Jak Spółka wcześniej informowała, roszczenie Zurich jest roszczeniem regresowym wobec PBG, wynikającym z umowy o zwolnieniu z odpowiedzialności, zawartej w dniu 11 czerwca 2010 roku, w związku z udzieleniem przez Zurich, na wniosek PBG oraz Hydrobudowa Polska S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej budowy Stadionu  Narodowego w Warszawie na zlecenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. (NCS). Na koniec okresu ważności gwarancji, tj. na dzień 31 lipca 2012 roku maksymalna kwota gwarancji wynosiła 152.479.275,28 zł i zgodnie z umową Zurich może jako Gwarant wystąpić do PBG oraz Hydrobudowy jako dłużników solidarnych z żądaniem zapłaty pełnej kwoty Gwarancji,  w chwili wezwania przez Beneficjenta (NCS) do jej realizacji. W dniu 5 lipca 2012 roku do Zurich wpłynęło żądanie od NCS, wystosowane za pośrednictwem banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, wypłaty środków z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 75/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku.  Zurich w dniu 11 lipca 2012 r. przekazał do NCS odmowę wypłaty środków z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie (informacja opublikowana raportem bieżącym 76/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku). W dniu 8 października 2015 roku wpłynął do Spółki z Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, odpis wniosku o zawezwanie do próby ugodowej  w celu zawarcia ugody,  polegającej na zapłacie przez PBG na rzecz Zurich kwoty 152.479.275,28 zł (Spółka opublikowała informację raportem bieżącym 47/2015 z dnia 9 października 2015).

 

Spółka podtrzymuje stanowisko, że roszczenie, o którego zaspokojenie w drodze ugody wystąpił Zurich, stanowi wierzytelność układową i jej zaspokojenie powinno nastąpić zgodnie z Propozycjami Układowymi z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Zarząd informuje, że dokumenty dostarczone zostały w języku niemieckim i podlegać będą dalszej weryfikacji w zakresie treści roszczenia.

Pliki:

(.pdf - 29,77 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.