FB

mobile

Raporty bieżące

39/2010: Zawarcie umowy znaczącej na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Kaczkowo - Korzeńsko

2010-07-30

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2010 roku Spółka PBG S.A. jako członek Konsorcjum zawarła umowę z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jako Zamawiającym, na budowę drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań ( A2 – węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A8 – węzeł „Widawa”), odcinek Kaczkowo – Korzeńsko, (Obwodnica Bojanowa i Rawicza). Liderem Konsorcjum, które realizować będzie zadanie jest ALPINE Bau GmbH, a Partnerami są spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., APRIVIA S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
Kwota Kontraktowa to 777 239 570,60 zł netto tj. 948 232 276,21 zł brutto. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa na kwotę stanowiącą równowartość 5% Kwoty Kontraktowej brutto.

ALPINE Bau GmbH  jako Lider Konsorcjum wykona i będzie odpowiedzialne za 60% zakresu prac związanych z realizacją zadania natomiast PBG SA, APRIVIA SA oraz HYDROBUDOWA POLSKA SA jako Partnerzy Konsorcjum wykonają i będą odpowiedzialni za 40% zakresu prac związanych z realizacją zadania.

Przedmiot umowy zrealizowany zostanie przez Konsorcjum w terminie 20 miesięcy od rozpoczęcia robót, przy czym do czasu realizacji nie są wliczane okresy między 15 grudnia a 15 marca.

W umowie przewidziano możliwość nałożenia następujących istotnych kar umownych:
Konsorcjum  zapłaci Zamawiającemu:
a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w wysokości 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki;
b) za niewykorzystanie limitu rocznego na 2010 i 2011 – 0,01% kwoty limitu rocznego za każdy dzień zwłoki;
c) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;
d) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac w okresie rękojmi za wady w terminie określonym przez Inżyniera/ Zamawiającego w wysokości 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Konsorcjum otrzyma 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

 Zapłacenie przez Konsorcjum kar nie zwalnia Konsorcjum z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Konsorcjum. Zapłata kary przez Konsorcjum lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Konsorcjum w przypadku określonym w pkt. a) i b) nie zwalnia Konsorcjum z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.
Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 98,82 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.