FB

mobile

Raporty bieżące

38/2010: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

2010-07-20

W nawiązaniu do raportu bieżącego 64/2008 z dnia 10 września 2008, raportu 1/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku, raportu 46/2009 z dnia 6 lipca 2009 roku, raportu 65/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku, 70/2009 z dnia 14 września 2009 roku oraz 76/2009 z dnia 19 października 2009 (dostępne pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace.html), Zarząd PBG SA  informuje o powzięciu w dniu 20 lipca informacji o zawarciu w dniu 08 lipca 2010 roku aneksu do umowy ramowej zawartej w dniu 06 września 2007 r. pomiędzy  ING Bankiem Śląskim S.A. a spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG Technologia Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., AVATIA Sp. z o.o., oraz pozostającą poza Grupą INFRA S.A. na limit kredytowy do kwoty 220 mln  zł.
Na mocy zawartego aneksu przedłużony został do dnia 13 września 2010 roku termin wykorzystania przyznanej linii kredytowej.
 W związku z wydłużeniem terminu spłaty limitu kredytowego Kredytobiorcy złożyli oświadczenie o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 330 mln zł, z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 13 września 2013 roku.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,88 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.