FB

mobile

Raporty bieżące

38/2007: Nabycie aktywów znaczących

2007-04-13


Zarząd Spółki PBG SA informuje, że w dniu 12 kwietnia 2007 roku zawarł umowę, na mocy której przejmuje od jedynego dotychczasowego udziałowca i Dyrektora Zarządzającego Spółki, Pana Mariana Siska, 51% udziałów w Spółce Gas&Oil Engineering sr.o. z siedzibą w Popradzie. Kapitał założycielski Spółki wynosi 200.000 SKK. Na mocy podpisanej umowy, PBG SA za przeniesienie udziału handlowego w słowackiej Spółce, zapłaci zbywającemu kwotę 40.000.000 SKK (równowartość 4.584.000 zł).
Spółka GOE działa na słowackim rynku od roku 1998. Jest firmą inżynierską, projektową i wykonawczą działającą na rynku międzynarodowym. Oferta spółki obejmuje analizy, przygotowanie studium, projektowanie, analizę finansową, zarządzanie projektami, dostawy w systemie pod klucz oraz nadzór nad realizacją zadań w obszarze gazu ziemnego i ropy naftowej.
Spółka PBG SA, włączając GOE Sr.o. do Grupy Kapitałowej PBG, nie zamierza zmieniać profilu działalności Spółki, natomiast intencją PBG jest objęcie udziału stanowiącego 80% kapitału zakładowego Spółki, przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną oraz przeprowadzenie emisji akcji skierowanej do pracowników w ramach Programu Motywacyjnego, sięgającej 10% udziału w kapitale.


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) RMF z dnia 19 października 2005r. § 5 ust.1 pkt 22) RMF z dnia 19 października 2005r.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 39,00 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.