FB

mobile

Raporty bieżące

37: Ogłoszenie z dnia 31 października 2019r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G1 wyemitowanych przez spółkę PBG S.A. („Obligacje”).

2019-10-31

 I.              Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie,  (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184508, NIP: 7772194746, REGON: 631048917 („Emitent”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) („Ustawa o Obligacjach”), realizując żądanie uprawnionego Obligatariusza zwołania zgromadzenia obligatariuszy wraz z określonym porządkiem obrad, niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy ("Zgromadzenie Obligatariuszy") celem dokonania zmiany warunków emisji Obligacji.

 Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku, o godzinie 12.40, w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 61/63, 00-697 Warszawa.

 

II.            Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”).

 

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

1)    1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;

2)    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;

3)    3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;

4)    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5)    5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji;

6)    Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy

 

III.           Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy

Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie  Emitenta (Wysogotowo, ul. Skórzewska 35, Budynek Z, Biuro Zarządu) co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie (Wysogotowo, ul. Skórzewska 35, Budynek Z, Biuro Zarządu) przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

 

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: gielda@pbg-sa.pl). Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres e-mail: gielda@pbg-sa.pl).

Pliki:

raport bieżący 37/2019 (.pdf - 71,96 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.