FB

mobile

Raporty bieżące

37/2010-korekta: Zawarcie przez PBG S.A. umowy istotnej w branży energetycznej-korekta raportu

2010-07-21

Zarząd PBG S.A. koryguje niniejszym raport bieżący 37/2010 opublikowany w dniu 20 lipca 2010. Powodem korekty jest oczywista omyłka edytorska, która pojawiła się w treści raportu, polegająca na podaniu niewłaściwej daty zawarcia umowy przez PBG S.A. z KGHM Polska Miedź S.A.: w raporcie podano 7 lipca 2010, POWINNO BYĆ: 9 lipca 2010.
Tym samym treść raportu po korekcie brzmi:

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2010 roku Spółka powzięła informację o zawarciu w dniu 9 lipca 2010 roku umowy ze Spółką KGHM Polska Miedź S.A. na wykonanie i dostarczenie czterech kompletnych Turbozespołów Gazowych – turbin gazowych wyposażonych w układ spalania niskoemisyjnego oraz ich montaż i rozruch. Turbiny zostaną dostarczone na realizowane przez KGHM zadania pn: Budowa bloku gazowo-parowego w wysokosprawnej kogeneracji oraz Budowa Bloków Gazowo-Parowych w EC Głogów i EC Polkowice.
Całość prac, wycenionych na kwotę 95.100.000 zł netto, zostanie przez PBG S.A. zakończona do dnia 30 listopada 2012 roku.
Zabezpieczeniem umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

Umowa uznana została za istotną  z uwagi na fakt, że jest pierwszym kontraktem  pozyskanym przez PBG S.A. w branży energetycznej. 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,92 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.