FB

mobile

Raporty bieżące

37/2007: Uzyskanie zgody UOKiK

2007-04-12

Zarząd Spółki PBG SA informuje, że otrzymał w dniu 12 kwietnia 2007 roku informację o wydaniu decyzją z dnia 6 kwietnia 2007 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PBG SA kontroli nad spółką Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SA.

Tym samym, Zarząd PBG SA w nawiązaniu do raportu PBG SA nr 24/2007 z dnia 17 marca 2007 roku oraz nr 30/2007 z dnia 24 marca 2007 roku informuje, że spełniony został drugi , ostatni z warunków nabycia przez PBG S.A. akcji Spółki Hydrobudowa 9 S.A.


Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 36,67 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.