FB

mobile

Raporty bieżące

36/2017: Otrzymanie Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 69b ust 5, art. 87 ust 1 pkt. 5 oraz art. 87 ust.5 Ustawy o Ofercie.

2017-08-17

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 sierpnia 2017 roku Zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1)  lit a),w związku z art. 69b ust. 5, art. 87 ust. 1 pkt 5), art. 87 ust. 5 Ustawy o Oferciew zakresie znacznych pakietów akcji:

1)    składający Zawiadomienie: Jefferies International Limited(dalej „JIL”):

informacja na temat beneficjenta rzeczywistego:

                                  i.    Jefferies International Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies International (Holdings) Limited,

                                 ii.    Jefferies International (Holdings) Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies Holdings II Limited,

                                iii.    Jefferies Holdings II Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies Holdings I Limited,

                               iv.    Jefferies Holdings II Limited spółka bezpośrednio zależna od Jefferies Group LLC,

                                v.    Jefferies Group LLC jako spółka bezpośrednio zależna od Limestone Merger Sub LLC,

                               vi.    Limestone Merger Sub LLC jako spółka bezpośrednio zależna od Leucadia National Corporation, która jest ostateczną jednostką dominującą wobec Jefferies International Limited;

2)    zakres Zawiadomienia:

a.    sprzedaż w dniu 9 sierpnia 2017 roku na rynku regulowanym 7.500.000 akcji serii H, stanowiących 0,93% w kapitale i ogólnej liczbie głosów, należących bezpośrednio do JIL;

b.     przeniesienie w dniu 9 sierpnia 2017 roku na VTT Fund Limited własności 14.320.159 akcji serii H, stanowiących 1,78% w w kapitale i ogólnej liczbie głosów, należących bezpośrednio do JIL;

c.    informacja o umowach, których stroną jest JIL oraz wskazani akcjonariusze Spółki, którzy objęli akcje serii H, tj:

                                  i.    UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z Subfunduszem UniWIBID – posiadające 30.610.970 akcji serii H (stanowiących 3,81% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

                                 ii.    UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym subfunduszem UniKorona Pieniężny i subfunduszem UniKorona Zrównoważony – posiadające: 21.598.330 akcji serii H (stanowiących 2,69% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

                                iii.    PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty –  posiadający 9.961.860 akcji serii H (stanowiących 1,24% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

                               iv.    Bank BGŻ BNP Paribas S.A. – posiadający 23.664.379 akcji serii H (stanowiących 2,94% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

                                v.    FM Bank PBP S.A. (dziś: Nest Bank S.A.) –  posiadający 3.308.880 akcji serii H (stanowiących 0,41% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

                               vi.    ING Bank Śląski S.A. –  posiadający 25.885.880 akcji serii H (stanowiących 3,22% w kapitale i w ogólnej liczbie głosów);

Na podstawie wyżej wskazanych umów, JIL ma prawo do wydawania wiążących instrukcji odnośnie sposobu wykonywania prawa z głosu z łącznie 115.030.299 akcji serii H na walnym zgromadzeniu oraz do żądania przeniesienia własności akcji serii H na JIL;

3)    Informacja o liczbie akcji posiadanych po transakcji, udziale procentowym w kapitale zakładowym oraz liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki po transakcji wskazanej w punkcie 2) a. i b. niniejszego raportu wg stanu na dzień 9 sierpnia 2017 roku, względem Zawiadomienia z dnia 15 sierpnia 2017 roku (dotyczącego stanu na dzień 8 sierpnia 2017 roku):

a.    JIL bezpośrednio posiadał 6.156.191 akcji, stanowiących 0,77% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie JIL posiadał prawo do wydawania wiążących instrukcji do głosowania na walnym zgromadzeniu z 115.030.299 akcji stanowiących 14,30% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów;

b.    JIL oraz podmioty wskazane w punkcie 2) c. powyżej - łącznie prawa z 121.186.490 akcji, stanowiących 15,07% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów (spadek z 17,79%);

c.    JIL oraz UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z Subfunduszem UniWIBID - łącznie prawa z 36.767.161 akcji, stanowiących 4,57% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów (spadek z 7,29%);

d.    JIL oraz UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym subfunduszem UniKorona Pieniężny i subfunduszem UniKorona Zrównoważony - łącznie prawa z 27.754.521 akcji, stanowiących 3,55% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów (spadek z 6,17%);

e.    JIL oraz PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty - łącznie prawa z 16.118.051 akcji, stanowiących 2% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów;

f.     JIL oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - łącznie prawa z 29.820.570 akcji, stanowiących 3,71% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów (spadek z 6,42%);

g.    JIL oraz Nest Bank S.A. -  łącznie prawa z 9.465.071 akcji, stanowiących 1,18% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów;

h.    JIL oraz ING Bank Śląski S.A. - łącznie prawa z 32.042.071 akcji, stanowiących 3,99% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów (spadek z 6,7%);

i.      jednocześnie JIL poinformował, że na mocy zawartych  umów sprzedaży akcji serii H PBG z VTT Fund Limited (dalej VTT) oraz Vega Select Opportunities Fund Limited (dalej „Vega”) VTT było uprawnione do wydawania wiążących instrukcji JIL w zakresie wykonywania praw z 61.660.797 akcji (należących do stron umów, o których mowa w pkt 2) c. niniejszego raportu), stanowiących 7,67% ogólnej liczby głosów i tyle samo w ogólnej liczbie głosów natomiast Vega było uprawnione do wykonywania głosów z 11.832.189 akcji serii H stanowiących 1,47% w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczbie głosów.

 

Pełen tekst Zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

O zawiadomieniach wcześniej składanych przez JIL Spółka informowała raportem bieżącym numer 49/2016 z dnia 19 listopada 2016 roku a następnie raportem 35/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku.

Pliki:

raport bieżący 36/2017 (.pdf - 71,13 kB)

raport bieżący 36/2017 załącznik nr 1 - Zawiadomienie (.pdf - 1,03 MB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.