FB

mobile

Raporty bieżące

36/2010: Zawarcie aneksów do umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z TUiR „Warta” S.A.

2010-07-19

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 93/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/93-2009-zawarcie-umowy-o-udzielanie-ubezpieczeniowych-gwarancji-kontraktowych-w-ramach-okreslonego-limitu-gwarancyjnego-z-tuir-bdquo-warta-rdquo-sa.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2010 roku powziął informację o zawarciu z dniem 23 czerwca 2010 roku aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego z TUiR „Warta” S.A., zawartej w dniu 17 listopada 2009 roku przez spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz przez INFRA S.A.

Na mocy zawartego aneksu:
1. zwiększona została wysokość udzielonego limitu z kwoty 150 mln zł do kwoty 200 mln zł.;
2. wydłużony został do dnia 16 grudnia 2010 roku termin obowiązywania umowy;
3. w związku z wyjściem z Grupy Kapitałowej PBG odstąpiła od umowy spółka INFRA S.A.
4. zmieniony został katalog zabezpieczeń przedmiotowej umowy na następujący:
a) gwarancja korporacyjna PBG S.A.,
b) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z wystawienia PBG S.A. poręczonych przez HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A. oraz HYDROBUDOWĘ 9 S.A.,
c) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z wystawienia HYDROBUDOWA POLSKA S.A. poręczonych przez PBG S.A oraz HYDROBUDOWĘ 9  S.A.,
d) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z wystawienia INFRA S.A. poręczonych przez PBG S.A.,
e) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z wystawienia HYDROBUDOWA 9 S.A. poręczonych przez PBG S.A. oraz HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A,
f) akt dobrowolnego poddania się egzekucji PBG S.A, HYDROBUDOWA 9  S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc., w którym każdy z Wnioskodawców podda się egzekucji z tytułu roszczeń TUiR „WARTA” S.A. wynikających z gwarancji udzielonych zarówno za niego jak i kolejnego Wnioskodawcę będącego stroną niniejszej umowy.

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.


Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 63/2008 z  dnia 10 września 2008 (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/63-2008-zawarcie-umowy-znaczacej-oraz-udzielenie-poreczen-wzajemnych.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2010 roku powziął informację o zawarciu z dniem 23 czerwca 2010 roku aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego z TUiR „Warta” S.A., zawartej w dniu 29  sierpnia 2008 roku przez spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., INFRA S.A. oraz  HYDROBUDOWA 9 S.A.

W związku z odstąpieniem od umowy Spółki INFRA S.A. zmieniony został obowiązujący do tej pory katalog zabezpieczeń na następujący:
a) gwarancja korporacyjna PBG S.A.,
b) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z wystawienia PBG S.A. poręczonych przez HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A. oraz HYDROBUDOWĘ 9 S.A.,
c) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z wystawienia HYDROBUDOWA POLSKA S.A. poręczonych przez PBG S.A. oraz HYDROBUDOWĘ 9  S.A.,
d) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z wystawienia INFRA S.A. poręczonych przez PBG S.A.,
e) pięć weksli własnych in blanco z pięcioma deklaracjami wekslowymi z wystawienia HYDROBUDOWA 9  S.A. poręczonych przez PBG S.A. oraz HYDROBUDOWĘ POLSKA S.A,
f) akt dobrowolnego poddania się egzekucji PBG S.A, HYDROBUDOWA 9  S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc., w którym każdy z Wnioskodawców podda się egzekucji z tytułu roszczeń TUiR „WARTA” S.A. wynikających z gwarancji udzielonych zarówno za niego jak i kolejnego Wnioskodawcę będącego stroną niniejszej umowy.

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 134,84 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.