FB

mobile

Raporty bieżące

36/2007: Zawarcie porozumienia z akcjonariuszami HB9

2007-04-06


Zarząd Spółki PBG SA informuje, że zawarł w dniu 6 kwietnia 2007 Porozumienie z Akcjonariuszami Spółki Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane SA, określające cele stawiane przed Spółką HB9 w latach 2007 - 2010.

Porozumienie określa:
-docelowy podział akcji pomiędzy PBG SA a pozostałymi Akcjonariuszami Spółki akcji Spółki, tj objęcie przez PBG SA akcji HB9 w liczbie stanowiącej 70% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
-zasady pełnienia przez Akcjonariuszy funkcji w organach Spółki
-zasady przeprowadzenia programu opcji menedżerskich w Spółce, poprzez emisję akcji w ramach programu motywacyjnego;
-zasady ewentualnego zbywania akcji przez Strony Porozumienia poprzez wprowadzenie wzajemnego prawa pierwszeństwa;
-zasady podwyższania kapitału zakładowego spółki, uczestnictwo Stron w podwyższaniu kapitału;

Ponadto Porozumienie obliguje Akcjonariuszy do podjęcia zobowiązania o powstrzymaniu się od podejmowania działań będących konkurencyjnymi wobec Spółki Hydrobudowa 9 PIB SA.

Zarówno Zarząd PBG jak i Akcjonariusze Spółki HB9, wyrazili wolę doprowadzenia do roku 2010 do połączenia Hydrobudowy 9 SA z Hydrobudową Polska SA (Spółka, która powstanie w wyniku połączenia Hydrobudowy Włocławek SA z Hydrobudową Śląsk SA) a przypadku gdy Spółka Hydrobudowa Polska SA nie będzie notowana na giełdzie, wprowadzenia akcji HB9 do obrotu na rynku regulowanym.


Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 38,59 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.