FB

mobile

Raporty bieżące

35/2010: Zawarcie umowy znaczącej na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu

2010-07-15

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2010 roku Spółka PBG S.A. jako członek Konsorcjum zawarła umowę ze Spółką Polskie LNG S.A. na Opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W skład Konsorcjum wchodzą: Lider Konsorcjum Saipem S.p.A. (Włochy) oraz Partnerzy: Saipem S.A. (Francja), Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. (Włochy), Snamprogetti Canada Inc. (Kanada), PBG S.A. (Polska) oraz PBG Export Sp. z o.o. (Polska). Wartość oferty złożonej przez Konsorcjum i jednocześnie wartość kontaktu to 2.415.213.000 zł netto, tj 2.946.559.860 zł brutto.
Inwestycja oddana zostanie do użytkowania do dnia 30 czerwca 2014 roku.
Zamawiający ma prawo, po złożeniu pisemnego oświadczenia odstąpić od realizacji części Prac objętych Umową, w zakresie:
a) systemu ORV - w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r., czego wynikiem będzie pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę 206.070.000 (słownie: dwieście sześć milionów siedemdziesiąt tysięcy) netto;
b) azotowni – w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r., czego wynikiem będzie pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę 120.167.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) netto.
Łączna wartość kar umownych, które może ponieść Konsorcjum  z tytułu niedotrzymania warunków koniecznych do podpisania Protokołu Odbioru do użytkowania  oraz Kamieni Milowych, nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego. Łączna wartość kar umownych, które może ponieść Konsorcjum  z tytułu niedotrzymania parametrów, nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego.  Łączna wysokość wszystkich  Kar Umownych, do których naliczenia będzie uprawniony Zamawiający na podstawie Umowy, nie przekroczy 20% Wynagrodzenia Umownego.

Konsorcjum na mocy umowy, dostarczy Zamawiającemu, w terminie 30 dni od podpisania
Umowy, Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, które stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego wobec Konsorcjum z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz jakichkolwiek innych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy oraz Gwarancję Zwrotu Zaliczki. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie wystawione na kwotę wynoszącą 10% Wynagrodzenia Umownego na datę podpisania Umowy. Złożenie przez Konsorcjum Zamawiającemu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy oraz Gwarancji Zwrotu Zaliczki, są warunkiem zapłaty wynagrodzenia umownego.
 
Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na kryterium kapitałów własnych.

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 101,58 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.