FB

mobile

Raporty bieżące

34/2020: Przebieg kariery zawodowej reprezentantów zarządcy PBG.

2020-05-13

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji (dalej „PBG”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 12 maja 2020 r. przekazuje informacje na temat członków zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która pełni funkcję Zarządcy PBG.

 

Informacja o osobie zarządzającej – p. Bartosz Sierakowski

Pan Bartosz Sierakowski ukończył w 2009 r. prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie w roku 2013 ukończył aplikację radcowską. Pan Bartosz Sierakowski jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od roku 2014 posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a z dniem 27 listopada 2019 r. otrzymał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Jest wspólnikiem w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k oraz wiceprezesem  zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. W ramach tej ostatniej spółki wykonuje czynności nadzorcy sądowego oraz zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

W ostatnich latach Pan Bartosz Sierakowski brał m.in. udział w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych jako nadzorca sądowy lub zarządca: RUCH S.A. (przyspieszone postępowanie układowe zakończone zatwierdzeniem układu z wierzycielami, 2019), Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. (postępowanie sanacyjne zakończone zatwierdzeniem układu z wierzycielami, 2019), spółki z grupy Piotr i Paweł (postępowania sanacyjne na etapie przyjętych układów z wierzycielami, 2020 i nadal).

Pan Bartosz Sierakowski prowadzi także działalność dydaktyczną i naukową oraz jest autorem licznych publikacji z zakresu restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach prawniczych. Członek Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 

Informacja o osobie zarządzającej – p. Piotr Zimmerman

Pan Piotr Zimmerman jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji (1990-1995). Ukończył aplikację sądową, a karierę zawodową rozpoczął od pełnienia funkcji sędziego (1997-2006). Pan Piotr Zimmerman to były sędzia sądów upadłościowych w Szczecinie oraz w Warszawie, wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce (w tym Stoczni Szczecińskiej S.A.). Od 2012 r. brał udział w pracach legislacyjnych kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz znajduje się w gronie twórców ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Aktualnie Pan Piotr Zimmerman jest radcą prawnym (od 2007 r.) oraz doradcą restrukturyzacyjnym (od 2014 r.). Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu dłużników i wierzycieli w postępowaniach zmierzających do zawarcia układu w procedurach przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne (wcześniej: przez prawo naprawcze oraz upadłościowe w opcji układowej). Pan Piotr Zimmerman w ramach spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wykonuje czynności nadzorcy sądowego oraz zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

W ostatnich latach Pan Piotr Zimmerman brał m.in. udział w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych jako nadzorca sądowy lub zarządca: RUCH S.A. (przyspieszone postępowanie układowe zakończone zatwierdzeniem układu z wierzycielami, 2019), Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. (postępowanie sanacyjne zakończone zatwierdzeniem układu z wierzycielami, 2019), spółki z grupy Piotr i Paweł (postępowania sanacyjne na etapie przyjętych układów z wierzycielami, 2020 i nadal). 

Pan Piotr Zimmerman prowadzi także działalność dydaktyczną i naukową oraz jest autorem licznych publikacji z zakresu restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw.

 

Informacja o osobie zarządzającej – p. Patryk Filipiak

Pan Patryk Filipiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (rok zakończenia 2006). Na tym samym uniwersytecie uzyskał w 2012 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych. W latach 2012 – 2015 był ekspertem w Zespole Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

Pan Patryk Filipiak jest od roku 2010 członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. W 2012 r. uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zaś w 2019 r. otrzymał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Pan Patryk Filipiak jest założycielem i partnerem kancelarii FILIPIAKBABICZ. Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji, fuzji i przejęć (M&A) oraz prawa spółek handlowych. Pełnił funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego lub syndyka w wielu postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym i sądem restrukturyzacyjnym.

W ostatnich latach Pan Patryk Filipiak brał m.in. udział w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych jako nadzorca sądowy lub zarządca: RUCH S.A. (przyspieszone postępowanie układowe zakończone zatwierdzeniem układu z wierzycielami, 2019), Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. (postępowanie sanacyjne zakończone zatwierdzeniem układu z wierzycielami, 2019), spółki z grupy Piotr i Paweł (postępowania sanacyjne na etapie przyjętych układów z wierzycielami, 2020 i nadal).

Ponadto pan Patryk Filipiak jest adiunktem i wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pan Patryk Filipiak jest także autorem licznych publikacji z zakresu restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw.

Pliki:

raport bieżący 34/2020 (.pdf - 79,21 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.