FB

mobile

Raporty bieżące

33/2010: Zawarcie znaczącej umowy finansowej z Bankiem Pekao S.A. dotyczącej finansowania budowy odcinka autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów

2010-07-07

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 06 lipca 2010 roku wspólnie ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PBG: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA SA („Dłużnicy solidarni”) zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę ustalającą linię kredytową na finansowanie realizacji kontraktu „Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia” km 502+796,97 do około 537+550”. (raport bieżący 32/2010 z dnia 07.07.2010).
Strony ustaliły maksymalną łączną wartość limitu linii na kwotę 220 mln zł, która została podzielona na następujące limity produktów bankowych:
a) limit gwarancji wykonania kontraktu – do kwoty 44 mln zł, którego zapadalność nie może przekroczyć 2 miesięcy poza okresem budowy, w żadnym przypadku jednak nie dłużej aniżeli 31.12.2012, a po redukcji do gwarancji usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 13.200.000 w okresie 62 miesięcy po zakończeniu Okresu Budowy, jednak w żadnym przypadku nie dłużej aniżeli 31.12.2017;
b) limit kredytu - do kwoty 176 mln zł, w ramach oraz w ciężar którego dopuszczalne jest wydawanie gwarancji lub akredytyw w PLN lub EUR do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 40 mln zł. Wykorzystana kwota Kredytu oraz udzielonych pozostałych Gwarancji i Akredytyw nie może przekroczyć pozostałej do zapłaty części Kontraktu przypadającej na Grupę Kapitałową PBG S.A. i w żadnym przypadku nie może przekroczyć 2 miesięcy po Okresie Budowy na ostateczne rozliczenie, jednak w żadnym przypadku (w tym opcji wydłużenia) nie dłużej aniżeli 31.12.2012

Ostateczną datę spłaty kredytu ustalono na 30 czerwca 2013 roku.

Na mocy zawartej umowy, Spółki będą mogły korzystać z następujących produktów bankowych :
a) długoterminowej gwarancji należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% Kontraktu, która następnie zastąpiona  zostanie gwarancją usunięcia wad i usterek w wysokości 1,5% kontraktu,
b) średnioterminowego kredytu odnawialnego w postaci kredytu w rachunku bieżącym oraz
c) krótko- i średnioterminowych gwarancji lub akredytyw związanych z realizacją kontraktu, w tym gwarancji zwrotu zaliczki.

Prawnymi zabezpieczeniami kredytu są:
a) przelewy wierzytelności;
b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Spółek w Banku;
c) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenie solidarne;
d) przystąpienie do Kredytu oraz poręczenie przez PBG S.A. i APRIVIA S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji lub poręczenie solidarne;
e) kaucja gotówkowa na rachunku Banku na rachunku Banku ustanowiona dla pozostałych gwarancji lub akredytyw, których zapadalność z jakichkolwiek względów przekroczy okres Budowu lub kwotę pozostałą do zapłaty przez GDDKiA w ramach Kontraktu.
Umowa zawarta została na warunkach rynkowych.
Umowa uznana została za znaczącą, z uwagi na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 98,08 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.