FB

mobile

Raporty bieżące

33/2005: Zmiana umowy znaczącej

2005-05-12Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 12 maja 2005 r., powziął informację,
o zawarciu w dniu 19 kwietnia br. umowy znaczącej, ustalającej ogólne zasady współpracy przy udzielaniu Spółce PBG S.A. produktów bankowych do łącznej, maksymalnej kwoty 55.000.000 zł, w ciągu 1 roku, przez Bank Polska Kasa
Opieki S.A.
Na podstawie niniejszej umowy Spółce PBG, zostaną przyznane następujące produkty bankowe: kredyt odnawialny w postaci linii kredytowej w rachunku kredytowym, odnawialny kredyt inwestycyjny w postaci linii kredytowej
w rachunku kredytowym, linia na gwarancje bankowe, limit na transakcje pochodne, limit na akredytywy, limit na karty.
Prawnymi zabezpieczeniami produktów bankowych są:
- w przypadku kredytu obrotowego, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji rękojmi, gwarancji dobrego wykonania, gwarancji celnej, gwarancji zwrotu kwot zatrzymanych, gwarancji płatności oraz akredytywy: przelew wierzytelności, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami w banku, weksle własne
in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji;
- w przypadku gwarancji przetargowej, transakcji pochodnych, kart bankowych oraz kredytu w rachunku bieżącym: pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami w banku, weksle własne in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji;
- w przypadku kredytu inwestycyjnego: zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami w banku, weksle własne in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji;
Umowa jest częścią realizowanej strategii finansowej Grupy Kapitałowej PBG S.A.
Bank pobierać będzie z tytułu przyznanych produktów wynagrodzenie na ustalonych, rynkowych warunkach.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na wielkość kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
RO par.5 .1.3)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 69,70 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.